Rozpoczęcie realizacji projektu „Sukces”

Projekt „Sukces”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Wartość projektu – 953 685,99
Wartość dofinansowania z UE – 810 585 , 99 

Projekt realizowany będzie w okresie 1.01.2021 – 30.06.2023 .

Cel główny projektu: Aktywizacja społeczno-zawodowa 66 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Proszowice w okresie realizacji projektu w tym co najmniej 10% osób niepełnosprawnych. W ramach projektu planowana jest realizacja następujących działań: Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika, Realizacja wsparcia w ramach aktywnej integracji poprzez realizację aktywizacji społeczno – zawodowej uczestników projektu, realizację pracy o charakterze socjalnym, realizację aktywizacji zawodowej przy współpracy z wyspecjalizowanymi podmiotami. Główny rezultat projektu – efektywność społeczno-zatrudnieniowa uczestników projektu – 34 % w wymiarze społecznym i 25% w wymiarze zatrudnieniowym.