ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY- Organizacja i przeprowadzenie warsztatów rynku pracy

Projekt „Sukces” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach informuję że do realizacji zadania pn. Organizacja i przeprowadzenie warsztatów rynku pracy w ramach projektu: „Sukces” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 zostały wybrane oferty: 

Magdalena Kawalec

Zasań 291

32-425 Zasań

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło 7 ofert, z czego 6 spełniało wymagania zapytania ofertowego. Jedna oferta została uznana za nieważną, ponieważ została złożona bez formularza ofertowego wraz z załącznikami

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania: zamieszczono informację na stronie internetowej: http://mgops-proszowice.pl/

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert zgodnie z formułami oceny, przedstawionymi w zapytaniu ofertowym w oparciu o kryteria dotyczące poszczególnych części tj.:

  • kryterium: cena 100 pkt 

Warsztaty rynku pracy

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.Magdalena KawalecZasań 29132-425 Zasań cena brutto: 100,00 pkt. I w kolejności
2.BŁAŻOWSKI KRZYSZTOF INSTYTUT ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICHul. Powstańców Śląskich 26/245-087 Opole cena brutto: 92,00 pkt. II w kolejności
3.GAMA Centrum Szkoleń i Obsługi Projektów Europejskich J.Kowalik J. spółka cywilnaul. Starodworska 11 D33-300 Nowy Sączcena brutto:57,50 pktIII w kolejności
4.GRUPA CSW DELTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. KOPERNIKA 1728-300 JĘDRZEJÓWcena brutto: 56,40 pktIV w kolejności
5.ROBERT BOBULA „PUBLICITE”os. Osiedle Centrum E 10/1031-934 Krakówcena brutto: 55,20 pktV w kolejności
6.POWER MOTIVE RYSZARD GACAGdów 136532-420 Gdówcena brutto: 23,05 pktVI w kolejności
7.Ośrodek Nauczania Języków Obcych Języki Świata Katarzyna Anna Rokickaul. Sienkiewicza 4915-002 BiałystokOferta nieważna – Brak formularza ofertowego wraz z załącznikami

Uzasadnienie:

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że wpłynęło 7 ofert, z czego 6 spełniało wymagania zapytania ofertowego. Jedna oferta została uznana za nieważną, ponieważ została złożona bez formularza ofertowego wraz z załącznikami

Zamawiający dokonał oceny oferty w oparciu o kryteria oceny: cena brutto W wyniku przeprowadzonych czynności do realizacji zadań wybrano następujące podmioty:

Magdalena Kawalec

Zasań 291

32-425 Zasań