ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY – Organizacja i przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa logopedycznego

Projekt „Sukces” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach informuję że do realizacji zadania pn. Organizacja i przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa logopedycznego w ramach projektu: „Sukces” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 zostały wybrane oferty: 

Urszula Miśkiewicz

ul. Kościuszki 82

32-100 Proszowice

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 2 oferty, które spełniały wymagania zapytania ofertowego

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania: zamieszczono informację na stronie internetowej: http://mgops-proszowice.pl/

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert zgodnie z formułami oceny, przedstawionymi w zapytaniu ofertowym w oparciu o kryteria tj.:

  • kryterium: cena 100 pkt

Część I – Organizacja i przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa logopedycznego

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.Urszula Miśkiewiczul. Kościuszki 8232-100 Proszowice cena brutto: 100,00 pkt. I w kolejności
2.Katarzyna Olenderul. 3 Maja 50/1532-100 Proszowicecena brutto: 92,31 pktII w kolejności

 

 

Uzasadnienie:

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że oferty spełniały wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający dokonał oceny oferty w oparciu o kryteria oceny: cena brutto 

W wyniku przeprowadzonych czynności do realizacji zadań wybrano następujące podmioty:

Urszula Miśkiewicz

ul. Kościuszki 82

32-100 Proszowice